תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "ניו פיט" www.newfeet.co.il

חברה ניו פיט בע"מ, הבעלים והמפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או "החברה"

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן וכן למדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש").
א. כללי

 1. תנאי השימוש חלים עליך ועל כל אדם אחר העושה שימוש מכל סוג שהוא באתר ולרבות גלישה ו/או קריאה ו/או שימוש במידע ו/או השגת מידע ו/או כל שימוש אחר (להלן: "המשתמש"), בין אם המשתמש יצר קשר עם האתר ו/או השאיר פרטים ליצירת קשר עם האתר, ובין אם לאו.
 2. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה ומהווים הסכם לכל דבר בין הצדדים. המשתמש מסכים שהשימוש על ידו באתר מהווה קיבול מצדו של תנאי השימוש, והסכמתו להם. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בין המשתמש לבין החברה ובכל מקרה אינם גורעים מהם.
 3. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד המשתמש כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת האתר מצדיקה זאת, מוקנית לאתר הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  ב. השירות שניתן באתר ותנאיו
 4. האתר כולל מידע, תכנים ופרסומים אודות החברה, מוצריה ותחום עיסוקה (להלן: "התוכן").
 5. האתר מאפשר למשתמש להגיש בקשה מקוונת, לקביעת פגישה עם נציג החברה, לצורך בדיקת התאמת מדרסים למשתמש, וזאת ללא כל התחייבות. הגשת בקשה מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס המקוון. על המשתמש למלא פרטים נכונים וקיימים, וחל עליו איסור להתחזות לאדם או לגוף אחר. אין במילוי הטופס כדי לחייב את החברה לקבוע פגישה כאמור.
  ג. אחריות
 6. השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה, הדרכה או המלצה מכל סוג שהוא. האתר אינו מתיימר לספק תוכן או מידע המותאמים באופן אישי למשתמש, ועל המשתמש לבדוק את התאמת התוכן והמידע לצרכיו.
 7. האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהם, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית.
 8. בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני ולרבות נזקי תוכנה או חומרה שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר, ובכלל זה נזקי וירוסים או אפליקציות מכל סוג שהוא שייפגעו במחשב או בכל רכוש אחר של המשתמש.
  ד. עריכת שינויים באתר
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות, לבטל או לתקן את התוכן ו/או השירותים המסופקים באתר, כולם או קצתם, וכן להוסיף או לגרוע מהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור באתר, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים בו, בלא כל צורך להודיע על כך מראש.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניה, כל תוכן המצוי באתר, ולרבות תוכן שהעלו משתמשים, אם וככל שהעלו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 11. הנך מאשר כי אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.
  ה. העלאת תוכן לאתר
 12. האתר מאפשר למשתמש להגיב למאמרים המתפרסמים באתר.
 13. על משתמש המעוניין לפרסם תגובה לנקוט בשפה נאותה ומכבדת. חל איסור להעלות תגובות העלולות לאיים על אדם ו/או להוציא דיבה ו/או לפגוע באדם ו/או להפר זכות יוצרים או קניין רוחני אחר ו/או לפגוע בפרטיות של אדם ו/או להיות בלתי חוקי באופן כלשהו, ולרבות: תגובות בעלות תוכן גזעני או מפלה; תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או לפגוע באדם כלשהו בגין מוצאו, מינו, אמונתו, דתו או מראהו ;כל תוכן המתייחס לאנשים פרטיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך; תוכן מטעה או שאינו אמת; תוכן המכוון לסחוט בית עסק במטרה לקבל פיצוי או טובת הנאה אחרת.
 14. המשתמש מאשר כי הינו האחראי המלא והבלעדי לכל תגובה שיעלה לאתר, ויישא בעצמו ולבדו באחריות המלאה לכל פגיעה בצד שלישי בגין פרסום תגובה כאמור.
 15. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית אך אינה חייבת לפרסם תגובה כלשהי, וכן רשאית החברה להסיר כל תגובה שפורסמה באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 16. המשתמש מאשר כי בעצם שליחת התגובה לפרסום באתר הוא מעניק לחברה ו/או למי מטעמה, זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום, לעשות שימוש חופשי בתגובה זה ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לעשות שימוש בתגובה כאמור.
 17. המשתמש מתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לאתר בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהמשתמש העלה לאתר.
  ו. קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות ומחירים מומלצים
 18. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו. אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל טענה אחרת מצד המשתמש בקשר לאתרי צד שלישי שהקישורים אליהם מצויים באתר.
 19. האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לביקור של המשתמש באתר של צד שלישי כלשהו כאמור.
 20. האתר אינו צד לשום עסקה בין המשתמש לבין מי מהמפרסמים באתר.
  ז. קניין רוחני וזכויות יוצרים
 21. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, עיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר.
 22. על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 23. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שהמשתמש יעלה לאתר תוכן שהמשתמש הינו הבעלים של זכויות היוצרים בו, הרי שהעלאת התוכן לאתר כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום לאתר ו/או למי מטעמו, לעשות שימוש חופשי בתוכן זה ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לאפשר למשתמש להעלות תוכן כלשהו.
  ח. שינויים בתנאי השימוש
 24. החברה רשאית מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, החברה תמסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר.
  ט. מדיניות הפרטיות של האתר
 25. המשתמש מסכים כי האתר יהיה זכאי לאסוף ולשמור מידע אודות כל משתמש באתר, לרבות דפוסי השימוש שלו, לשם שיפור האתר והשירות הניתן בו, בכל היבט שהאתר יימצא לנכון.
 26. איסוף המידע ייעשה על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, אם וככל שיבחר האתר להשתמש בו. מידע זה כולל נתונים שעניינם סוג הדפדפן של המשתמש, כתובת ה-IP שלו, ה-URL המבוקש, מיקומו הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, המידע והתוכן שבהם עיין, מאיזה אתרים הגיע לאתר ולאיזה אתרים גלש מהאתר, על איזה קישורים לחץ, תוכן הטפסים שמילא באתר ועוד.
 27. הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר בעת מילוי טופס בקשה לפגישה עם נציג החברה ו/או הנתונים הנאספים על המשתמש בעת השימוש שהוא עושה באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר, והאתר יהיה רשאי להשתמש בהם על-פי צרכיו ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להעבירו לצדדים שלישיים אך מבלי שיהיה במידע המועבר לאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל), ולמעט במקרים שבהם הסכים המשתמש להעברת פרטיו כאמור.
 28. האתר רשאי לשלוח למשתמש אשר נתן הסכמתו לכך ו/או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 29. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. ואולם, האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. המשתמש מתחייב שלא להעלות כלפי האתר ו/או מי מטעמו כל טענה בגין שימוש בלתי מורשה במידע המצוי אודותיו באתר.
  י. דין חל וסמכות שיפוט
 30. על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 31. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
branch pic

אנחנו כאן עבורך! השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

flag-israel
לקוחות יקרים,
בימים אלה, לאור המאמץ המלחמתי, חברת ניו-פיט מקפיאה את פעילותה. נשוב לכל פנייה בהקדם האפשרי עם הפתיחה המחודשת שבוא תבוא. אנחנו מאחלים לכל עם ישראל ימים טובים🙏❤️
smalltynitop-view-of-kippah-matza-and-wine-jewish-passove-2023-11-27-05-06-36-utc
לקוחות יקרים,

חברת ניו פיט יוצאת לחופשה לרגל החג, ותחזור לפעילות מלאה ביום רביעי עם צאת החג (01.05). עד אז, אנחנו מאחלים לכם חג שמח כשר ושקט

לקביעת בדיקה ללא התחייבות
לקביעת בדיקה, השאר שם, טלפון ומייל וניצור איתך קשר תוך 24 שעות